YAOL:n säännöt

Yhdistyksen säännöt

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yksityisten ammatillisten oppilaitosten etujärjestönä ja edistää näiden toiminnan yleisiä edellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

·         toimii yhteistyössä valtakunnallisten opetusviranomaisten kanssa

·         toimii yhteistyössä muiden opetusalan toimijoiden kanssa

·         antaa lausuntoja, esityksiä ja suosituksia jäsenilleen sekä mainituille viranomaisille ja toimijoille

·         järjestää jäsenilleen kokouksia, neuvotteluja ja koulutustilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

·         voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta sekä kiinteää omaisuutta

Jäsenet ja jäsenmaksu

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki ne oikeuskelpoiset yksityiset yhteisöt ja säätiöt, jotka ylläpitävät oppilaitoksia, joilla on lain, asetuksen, toimiluvan tai koulutuksen järjestämisluvan nojalla oikeus antaa alan koulutusta.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, joilla on puheoikeus mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannattajajäseniksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tuke yhdistyksen toimintaa.

Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus, jonka ylläpitämään jäsenluetteloon on merkittävä jäsenen virallisen nimen lisäksi jäsenen osoitetiedot. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen ei täytä näissä säännöissä määrättyjä velvollisuuksia tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti.

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla päätöksestään kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4 §

Yhdistyksen syyskokous päättää varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen ja liittymismaksun määrät kummaltakin jäsenryhmältä erikseen.

Hallitus päättää vuosittain jäsenmaksujen suorittamisen ajan.

Yhdistyksen kokoukset

5 §

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan edustama mielipide, paitsi vaalissa, jossa ratkaisee arpa.

6 §

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään maaliskuun kymmenenteen päivään mennessä (kevätkokous) tai lokakuun kymmenenteen päivään mennessä (syyskokous).

Yhdistyksen kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

7 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus varsinaisille ja kannattajajäsenille

6.     Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

7.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

8.     Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

9.     Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus

9 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan.

10 §

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjallisella tai sähköpostikutsulla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen kokouksessa on kullakin hallituksen jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta paitsi vaalissa, jolloin ratkaisee arpa.

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

12 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös ja toimintakertomus toiminnantarkastajalle seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle tekemästään yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen

13 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden luovuttamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat sekä määräenemmistövaatimus.

Yhdistyksen purkaminen

14 §

Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat käytettävä yhdenvertaisesti jokaisen jäsenoppilaitoksen hyväksi siten kuin purkamispäätöksen tehnyt kokous päättää. Mikäli yhdistys lakkautettaisiin, on yhdistyksen varat tuolloinkin käytettävä yhdenvertaisesti jokaisen jäsenoppilaitoksen hyväksi. Toissijaisesti varat on käytettävä yhdistyksen toimintaan liittyvän tarkoituksen edistämiseen purkaantumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

15 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Sääntömuutos on hyväksytty 2.9.2013 Patentti- ja rekisterihallitus